Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató

Általános Adatkezelési Tájékoztató

 

Furin Irina DI – www.free-new-you.com

I. Tájékoztatás módja

 1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Furin Irina (ausztriai telephelyű egyéni vállalkozó, a továbbiakban:  Szolgáltató) által nyújtott – végfelhasználói készülék típusától független – internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, nyereményjátékok, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetések, valamint közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a Szolgáltató jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. Az Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a Szolgáltató által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.
 1. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában vagy egy egyedi adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Egyedi Adatkezelési Tájékoztató) vagy a Szolgáltató által meghatározott egyéb tájékoztatás rendelkezik a Szolgáltató által a konkrét Szolgáltatással összefüggésben az érintettek (továbbiakban külön-külön: Felhasználó, együttesen: Felhasználók) vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy a Szolgáltató mely harmadik személyek részére továbbít személyes adatot. Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató jelen Adatkezelési Tájékoztatóval együttesen értelmezendő. Amennyiben a Szolgáltatásnak nincs Egyedi Adatkezelési Tájékoztatója, jelen tájékoztató értelmezése során Egyedi Adatkezelési Tájékoztatón a Szolgáltatás általános szerződési feltételeit vagy a Szolgáltató által meghatározott egyéb tájékoztatást kell megfelelően érteni.
 2. Az Adatkezelési Tájékoztató és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató az egyes Szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételek (pl. nyereményjáték szabályzat, weboldal felhasználási feltételei, pályázati szabályzat, stb., továbbiakban: Felhasználási Feltételek) elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő. A Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételek módosítása részeként az Adatkezelési Tájékoztatót, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. Felhasználási Feltételek hiányában is jogosult a Szolgáltató jelen Adatkezelési Tájékoztatót, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani, amely rendelkezések – az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben.
 3. Az egyes Szolgáltatói Szolgáltatások, részszolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait a Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztató és a kapcsolódó Egyedi Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.

II. Adatkezelés elvei

 1. A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos ausztriai adatvédelmi jogszabályokkal (DSGVO, TKG 2003, Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999) –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban, a jelen és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően kezeli.A Szolgáltató elkötelezett Szolgáltatásai Felhasználói személyes adatainak védelme iránt, ezért adatkezelési gyakorlatát az irányadó hatályos jogszabályokhoz igazítja a Felhasználók magánszférájának védelme és tiszteletben tartása mellett.
 2. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra a célra, amelyet a jelen és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban előzetesen meghatározott, és amelyhez a Felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.
 3. A Szolgáltató minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 4. Az Adatkezelési Tájékoztatóban és az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló DSGVO, TKG 2003. és a Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000), BGBl. I Nr. 165/1999 törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
 5. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosítóját, illetve hiányának indokát az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

III. Adatkezelés célja

1.. A Szolgáltató adatkezelésének célja a Szolgáltatás(ok) nyújtása.A Szolgáltatás nyújtása körében cél:

a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;

b) a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása;

c) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;

d) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;

e) a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;

f) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;

g) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);

h) Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, blog, fórum, fotóalbum, stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása;

i) nyereményjáték, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetés (pl. pályázat, verseny, stb., együtt: nyereményjáték) során a szervezés és lebonyolítás, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése, a nyeremény, díj kézbesítése, illetve a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítése;

j) webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;

k) közösségi portál esetén internetes közösség alkotása, a Felhasználók egymás általi azonosítása, ismerkedésük lehetővé tétele, Felhasználók által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása, a Felhasználási Feltételekben meghatározott internetes közösség informálása a közösségben zajló a Felhasználóval kapcsolatos eseményekről;

l) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége

m) az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott további cél.

2. A hirdetésmegjelenítés és/vagy tartalomszolgáltatás keretében a Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett adatokat (beleértve a Szolgáltató, valamint a külső szolgáltató által elhelyezett cookie-k által a Szolgáltató üzemeltetésében álló weboldalakon észlelt felhasználói szokásokról gyűjtött információkból nyert adatokat, naplózási adatokat), konverziós eseményeket felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Szolgáltató weboldal(ak)on célzott tartalmat jelenítsen meg, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. A Szolgáltató a célzott tartalomszolgáltatáshoz és hirdetés-megjelenítéshez külső szolgáltatót vehet igénybe (lásd: X.D., E. pont).

IV. Adatkezelés jogalapja

 1. A személyes adatok Szolgáltató általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás, annak részszolgáltatása igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, regisztráció, kérdés megválaszolása, hozzászólás nyilvánosságra hozatala, megrendelés elküldése, stb.), használatának kezdeményezésével, használatával illetve megrendelésével adja meg.
 2. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Szolgáltató-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
 3. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. cikk küldése, képeslap küldése, Felhasználó által generált tartalom közzététele, stb.) az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által megosztott felhasználói tartalomért a Felhasználó felel.
 4. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 5. A személyes adatok Szolgáltató általi felvétele és kezelése egyes Szolgáltatások (pl. nyereményjáték, webshop, stb.) igénybevétele esetén jogszabályon – § 96 Abs 3 TKG továbbá az Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) és/vagy lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

V. Kezelt adatok

 1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 2. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 3. A Szolgáltató egyes Szolgáltatásai kizárólag regisztrációval vehetőek igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve fakultatív módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A regisztráció megkönnyítésére többféle módon is lehetőséget adhat a Szolgáltató. A Facebook profillal, illetve Gmail email címmel,  valamint Twitter felhasználói fiók útján megvalósuló regisztráció során a Felhasználó hozzájárulása alapján kerül sor a felhasználói email cím valóságának ellenőrzésére a Szolgáltató, illetve a külső szolgáltatók útján. Az email cím valóságának ellenőrzése nem eredményez adatkezelést a Szolgáltató részéről. A Facebook Connect alkalmazással való regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Szolgáltató felé a Facebook Inc. adatvédelmi irányelveinek betartása mellett. Az eltérő regisztrációs lehetőségekre tekintettel eltérhet a kezelt adatok köre az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint.
 4. A Szolgáltató egyes Szolgáltatásai kizárólag a Szolgáltató-vel való szerződéskötés alapján vehetőek igénybe, amely során szükségszerűen, illetve fakultatív módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. Szerződéskötés kezdeményezésére többféle módon is lehetőséget adhat a Szolgáltató: postai levél útján, személyesen, írásban vagy telefonon, sms küldés útján, a Szolgáltatás webfelületén keresztüli megrendeléssel, stb. Az eltérő szerződéskötési lehetőségekre tekintettel eltérhet a kezelt adatok köre az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint.
 5. Egyes Szolgáltatásokra kizárólag a Szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más Szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.
 6. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó ügyfélszolgálat igénybevétele, az egyes nyereményjátékokban, díjazással illetve nyereménnyel járó megmérettetésen való részvétel további személyes adat kezelést, az adatkezelési célok bővülését eredményezi.
 7. A Szolgáltató Szolgáltatásai során a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.
 8. A felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében a Szolgáltató az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint naplózza a Felhasználók egyes technikai adatait, valamint konverziós eseményeit.

VI. Adatkezelés időtartama

 1. A Szolgáltató az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartam(ok) alatt kezeli a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó – regisztráció, valamint a Szolgáltatás, annak részszolgáltatásai igénybevétele során megadott, hozzáférhetővé tett személyes és egyéb technikai adatait.
 2. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználó inaktivitása, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.
 3. A Szolgáltató – az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató illetve a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése céljából. Az Egyedi Adatkezelési Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatás megszűnése illetve a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetése nem jelenti a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását, a hozzájárulást – megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) – külön szükséges visszavonni.

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

 1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
 2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
 3. A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint is törölheti a Szolgáltató. A Felhasználó személyes adatait a Felhasználási Feltételekben meghatározott inaktivitás esetén az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint szintén törli a Szolgáltató
 4. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy az Osztrák Adatvédelmi Hatóság (Datenschutzbehörde) elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 5. A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Szolgáltató törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.
 6. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
 7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben – a jogszabályok adta kertek között – a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.
 8. A Szolgáltató által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A Szolgáltató által a Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartamának lejártáig. A Szolgáltató által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett, az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A Szolgáltató által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben:http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

B. Tájékoztatás

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt elérhetősége(ke)n.
 2. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
 3. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, az Osztrák Adatvédelmi Hatóság (Datenschutzbehörde), illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltató-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltató-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Igény bejelentése a Szolgáltatónál

 1. A Szolgáltató az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A–C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban, email útján, felhasználói fiókban, ügyfélkapun keresztül, stb.
 2. Tekintettel arra, hogy a felhasználói fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása a Felhasználó felelőssége, a felhasználói fiókon keresztül benyújtott igényeket a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti.
 3. Amennyiben a Szolgáltató az igény benyújtására email útján lehetőséget ad, a korábban a Szolgáltató részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
 4. Amennyiben a Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 5. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E. Jogorvoslati lehetőségek

 1. A Szolgáltató akkor biztosítja a VII.A.-VII.C. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.
 2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a az Osztrák Adatvédelmi Hatóságnál (Datenschutzbehörde) (Vezető: Mag. Dr. Andrea Jelinek, Österreichische Datenschutzbehörde – Wickenburggasse 8. 1080 Wien Telefon: +43 1 52 152-0 E-Mail: dsb@dsb.gv.at, https://www.dsb.gv.at/).

VIII. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

 1. Egyes Szolgáltatások során a Felhasználó bárki, illetve az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott szűkebb nyilvánosság számára hozzáférhetővé teheti, nyilvánosságra hozhatja az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon. A személyes adatok nyilvánosságra hozásához a Felhasználó az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott cselekménnyel (pl. regisztráció, a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele, stb.) ad hozzájárulást.
 2. Egyes Szolgáltatások során a Szolgáltató a Felhasználó Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az ott meghatározott módon és személy(ek) számára hozzáférhetővé teszi, továbbítja. A személyes adatok meghatározott harmadik személyek felé való továbbításához a Felhasználó az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott cselekménnyel (pl. regisztráció, a Szolgáltatás egyes részszolgáltatásának igénybe vétele, stb.) ad hozzájárulást.

IX. Adatfeldolgozás

 • A Szolgáltató Szolgáltatásai nyújtása, a Felhasználók kiszolgálása és a Szolgáltatást működtető informatikai rendszer üzemeltetése érdekében az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseiknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett végzik adatfeldolgozói tevékenységüket.

X. Külső szolgáltatók tevékenysége

A. Alkalmazások webáruházait működtető szolgáltatók

 • A mobil és táblagép alkalmazások áruházait (pl. Apple Store, Android Store) működtető szolgáltatók (pl. Apple Inc., Google Inc.) a Szolgáltató-től függetlenül kezelik a végfelhasználói készülékre telepített Szolgáltató Szolgáltatások Felhasználóinak adatait és küldenek frissítésre vonatkozó értesítéseket.

B. Fizetést biztosító külső szolgáltatók

 • Az ellenérték fejében igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások kifizetését biztosító szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám, stb.) a saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik, melyekről bővebb felvilágosítást a fizetést biztosító szolgáltató tud nyújtani.

C. Külső közvetítő szolgáltatók

D. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

 1. A Szolgáltató web alapú Szolgáltatásainak működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a Szolgáltató-től függetlenül – végzett tevékenységről. A Felhasználó a Szolgáltató weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő hasznosításához:
 2. A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads.
 1. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett web beacont és Click Taget alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

E. Emailcím gyűjtő és email küldő szolgáltatók

A Szolgáltató email Szolgáltatásainak működéséhez (hírlevelek, e-mail kampányok) külső e-mail regisztráló és küldő társaságokat vesz igénybe. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Szolgáltatásait használókat az egyes adatokon szerződött partnerei által – a Szolgáltató-től függetlenül – végzett tevékenységről. A Felhasználó a Szolgáltató weboldalainak, illetve mobil vagy táblagép alkalmazásainak használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő hasznosításához:

 • A Szolgáltatást használók feliratkozhatnak a hírlevélre. Ehhez szükségünk van az e-mail cím és egy felhasználónév megadására.{További e-mail küldéssel kapcsolatos adatok:} A célzott felhasználói élmény érdekében a Szolgáltató begyűjthet az érdeklődési körre vonatkozó adatokat.{Double Opt-in:} A feliratkozáskor egy megerősítő e-mailt küld ki az e-mail küldő társaság. Az ebben szereplő megerősítő gomb/link jattintásával történik meg a feliratkozás véglegesítése.Az e-mail hírlevél előfizetést a Szolgáltatást használó bármikor törölheti, illetve az adatait, preferenciát módosíthatja. Minden hírlevél alján szerepelnek az ehhez szükséges linkek.

F. Egyéb külső szolgáltatók

 • A Szolgáltató egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében a Szolgáltató szerződéses partnere minősül önállóan illetve a Szolgáltatóval együtt többes adatkezelőnek – az Egyedi Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális szövege elérhető a https://www.free-new-you.com/hu/adatvedelmi-nyilatkozat-es-adatkezelesi-tajekoztato/ linken.

 

Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Általános Adatkezelési Tájékoztató és azzal együtt a Felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az ott meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók.

 

 1. www.free-new-you.com profil adatok
Kezelt adatok köre A regisztrációhoz szükséges adatok: email cím, megjelenítendő név, jelszó.

Profil testreszabása révén kezelt további adatok: név, bemutatkozás, érdeklődési körök, kedvencek, ismerősök, Felhasználói Tartalmak, profilkép.

Facebook Connect-tel történő regisztráció esetén nyilvános adatlap, ismerőslista, e-mail cím és kedvelések.

Nyilvános adatok A regisztrációval és Profil testreszabása során nyilvánosságra kerülő adatok: megjelenítendő név, egyes Felhasználói Tartalmak. A Felhasználó döntése alapján: bemutatkozás, profilkép, egyes Felhasználói Tartalmak.
Adatkezelés célja Szolgáltatás üzemeltetése: Adatkezelési Tájékoztató III.1. a)-f), h) pont
Adatkezelés időtartama Az adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 48 óráig, az utolsó belépéstől számított 1 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.
Adatkezelési nyilvántartási szám

 

 1. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés
Kezelt adatok köre név, email cím
Adatkezelés célja Adatkezelési Tájékoztató III.1.g)
Adatkezelés időtartama A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig.

Hozzájárulás visszavonásáig.

Adattörlés A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön vonható vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá az info@free-new-you.com email címen, vagy a Szolgáltató 2320 Rauchenwarth, Rauchenwarth str 70/5 postai címen.
Adatkezelési nyilvántartási szám

 

 

III. Egyéb adatkezelési tudnivaló

Adatfeldolgozás Mailchimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp). https://mailchimp.com/legal/privacy/

A levelezőlista üzemeltetője.

Mailmunch – SixMix LLC – Privacy Policy

E-mail cím gyűjtő szolgáltató, mely a feliratkozók adatait a levelezőlistát üzemeltető társasághoz küldi.

Zenler Ltd,Techhub London, 4-5 Bonhill St, London, UK, EC2A 4BX, Company # 09019348 és

Udemy, Inc. https://www.udemy.com/terms/privacy/

A Szolgáltató saját domain-jén kívül üzemeltetett online tanfolyamok host-jai.

Disqus Inc. 301 Howard St Suite 300 San Francisco, CA 94105 United States help@disqus.com

Az online tanfolyamok leckéihez fűzhető hozzászólásokat lehetővé tevő automatizált modul üzemeltetője.

Adathelyesbítés A regisztrációs és profil adatok a Profilban bármikor módosíthatók, illetve az info@free-new-you.com email címen, vagy a Szolgáltató 2320 Rauchenwarth, Rauchenwarth str 70/5 postai címen kérhető a módosítás. A levelezőlista adatok a hírlevelek alján található linken módosíthatóak.
Adattörlés A regisztráció törlése Profilban kezdeményezhető, illetve az info@free-new-you.com email címen, vagy a Szolgáltató 2320 Rauchenwarth, Rauchenwarth str 70/5 postai címen.kérhető a törlés. A törlés megerősítésével a regisztráció megszűnik, a személyes adatok törlésre kerülnek, a Felhasználói Tartalmak pedig – az arra jogosult általi kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – ezt követően név nélkül, „Törölt felhasználó” megjelölés mellett érhetőek el. A Felhasználói Tartalmak törlésére a Felhasználási feltételek Tartalmi Szabályzat meghatározott módon kerülhet sor.
A levelezőlista adatok a hírlevelek alján található linken törölhetőek.
Egyéb kezelt adatok köre A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális Nyereményjáték szabályzat ad tájékoztatást.
Igényérvényesítési cím, ügyfélszolgálat info@free-new-you.com email cím.

A Szolgáltató az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

Adatbiztonság A Szolgáltató a belépési jelszó olyan lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.

A Szolgáltató a One.com-nál (Valentinskamp 24 20354 Hamburg, Németország) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat. One.com (B-one FZ-LLC) az alábbi regisztrációval működik: EU Vat EU208000020, DIC Licensz száma: 19958.

Cookie A látogatói forgalom méréséhez, a belépett Felhasználó server session adatának azonosításához (session ID), valamint a kényelmi funkciók biztosításához szükséges adatokat böngésző cookie-k gyűjtik és tárolják (belépési adatok, időjárás információ, horoszkóp jegy).

A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét, amely törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja.

A Szolgáltató statisztikai célból és a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a Felhasználók látogatásának dátumát, időpontját, operációs rendszerének és böngészőjének adatait, a látogatott oldalt és az IP címet. A logokat 30 napig tároljuk.

Naplózott adatok A Szolgáltató hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében és statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a következő adatokat:

dátum, IP cím, user-agent string (böngésző technikai azonosító jelzése), látogatott oldal.

Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók (Adsense, Analytics), X.D.3.

 

Tájékoztató érvényes 2018. március 31-től